Iphone 4s bỏ sim vào mất sóng hao pin nóng máy

Iphone 4s bỏ sim vào mất sóng hao pin nóng máy