Tuần này iPhone 6S và 6S PLUS đều giảm giá mạnh nên chọn máy nào?

Tuần này iPhone 6S và 6S PLUS đều giảm giá mạnh nên chọn máy nào? Link sản phẩm: MSMOBILE BẢO HÀNH 13 THÁNG CẢ RƠI VỠ CHO LỖI…